تورهای ویژه خارجی - تاجیکستان
تورتور تاجیکستان (7 شب) بهار 1400
تور تاجیکستان (7 شب) بهار 1400 ایرلاین (وسیله نقلیه): تاجیک ایر و وارش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور ترکیبی تاجیکستان-قزاقستان ( 6 شب) بهار 1400
تور ترکیبی تاجیکستان-قزاقستان ( 6 شب) بهار 1400 ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان و تاجیک ایر قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور ترکیبی تاجیکستان-ازبکستان-قزاقستان(10شب)بهار 1400
تور ترکیبی تاجیکستان-ازبکستان-قزاقستان(10شب)بهار 1400 ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان و وارش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور تاجیکستان (3-4شب) بهار 1400
تور تاجیکستان (3-4شب) بهار 1400 ایرلاین (وسیله نقلیه): تاجیک ایر و وارش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تور تور ترکیبی تاجیکستان و ازبکستان (9شب) بهار 1400 -رفت از مشهد و برگشت به تهران
تور ترکیبی تاجیکستان و ازبکستان (9شب) بهار 1400 -رفت از مشهد و برگشت به تهران ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا