تورهای خارجی - تاجیکستان
تورتور تاجیکستان (3-4شب)  وارش
تور تاجیکستان (3-4شب) وارش ایرلاین (وسیله نقلیه): تاجیک ایر و وارش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورترکیبی تاجیکستان و ازبکستان (9شب) نوروز -رفت از مشهد و برگشت به تهران99
ترکیبی تاجیکستان و ازبکستان (9شب) نوروز -رفت از مشهد و برگشت به تهران99 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور ترکیبی تاجیکستان5 شب-قزاقستان  5 شب زمستان 98-نوروز 99
تور ترکیبی تاجیکستان5 شب-قزاقستان 5 شب زمستان 98-نوروز 99 ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان و وارش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور ترکیبی تاجیکستان و قزاقستان 7 شب-زمستان 98 و نوروز 99
تور ترکیبی تاجیکستان و قزاقستان 7 شب-زمستان 98 و نوروز 99 ایرلاین (وسیله نقلیه): وارش و زاگرس قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور تاجیکستان (7 شب) نوروز 99
تور تاجیکستان (7 شب) نوروز 99 ایرلاین (وسیله نقلیه): وارس قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور ترکیبی ازبکستان4 شب و  تاجیکستان5 شب نوروز99 -رفت و برگشت از تهران
تور ترکیبی ازبکستان4 شب و تاجیکستان5 شب نوروز99 -رفت و برگشت از تهران ایرلاین (وسیله نقلیه): آزاگرس و وارش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا