تورهای خارجی - تاجیکستان
تورتور تاجیکستان (7 شب) زمستان 98-نوروز 99
تور تاجیکستان (7 شب) زمستان 98-نوروز 99 ایرلاین (وسیله نقلیه): تاجیک ایر و وارش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورترکیبی تاجیکستان و ازبکستان (8شب) زمستان 98-نوروز 99
ترکیبی تاجیکستان و ازبکستان (8شب) زمستان 98-نوروز 99 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور ترکیبی تاجیکستان5 شب-قزاقستان  5 شب زمستان 98-نوروز 99
تور ترکیبی تاجیکستان5 شب-قزاقستان 5 شب زمستان 98-نوروز 99 ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان و وارش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور ترکیبی تاجیکستان و قزاقستان 7 شب-زمستان 98 و نوروز 99
تور ترکیبی تاجیکستان و قزاقستان 7 شب-زمستان 98 و نوروز 99 ایرلاین (وسیله نقلیه): وارش و زاگرس قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا