تورهای خارجی - ازبکستان
تورتور ترکیبی تاشکند-بخارا-سمرقند 6 شب تابستان 98
تور ترکیبی تاشکند-بخارا-سمرقند 6 شب تابستان 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال-ایرفلوت-ترکیش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور ترکیبی تاشکند-خیوه-بخارا-سمرقند 7 شب  تابستان 98
تور ترکیبی تاشکند-خیوه-بخارا-سمرقند 7 شب تابستان 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال-ایرفلوت-ترکیش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتاشکند-سمرقند-بخارا (4 شب) تابستان 98
تاشکند-سمرقند-بخارا (4 شب) تابستان 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): چارتری قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور ترکیبی ازبکستان-قزاقستان-تاجیکستان (10 شب) تابستان 98
تور ترکیبی ازبکستان-قزاقستان-تاجیکستان (10 شب) تابستان 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تور تور ترکیبی ازبکستان(بخارا) و قزاقستان-8 روزه- تابستان  98
تور ترکیبی ازبکستان(بخارا) و قزاقستان-8 روزه- تابستان 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تور تور ترکیبی ازبکستان و تاجیکستان (10 شب)  تابستان 98
تور ترکیبی ازبکستان و تاجیکستان (10 شب) تابستان 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): آإربایجان قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور ترکیبی تاشکند-سمرقند-بخارا  5 شب  تابستان 98
تور ترکیبی تاشکند-سمرقند-بخارا 5 شب تابستان 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): ترکیش و ایرفلوت وآزال قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا