تورهای خارجی - فیلیپین
تورتور فیلیپین (3 شب مانیل و 4 شب)  سبو) تابستان 98
تور فیلیپین (3 شب مانیل و 4 شب) سبو) تابستان 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): قطر و امارات و ماهان قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا